دوره های آموزشی آموزشگاه مهندسی کندو

دسته بندی دوره
دسته بندی دوره
MTCNA-MikroTik-Logo-آموزشگاه-تخصصی-کندو.

MTCNA – MikroTik Certified Network Associate

mtcre-LOGO-آموزشگاه-تخصصی-کندو

MTCRE – MikroTik Certified Routing Enginee

MTCWE-MikroTik-Logo-آموزشگاه-تخصصی-کندو.

MTCWE – MikroTik Certified Wireless Engineer

MTCTCE-MikroTik-Logo-آموزشگاه-تخصصی-کندو.

MTCTCE – MikroTik Certified Traffic Control Engineer

MTCUME-MikroTik-Logo-آموزشگاه-تخصصی-کندو.

MTCUME – MikroTik Certified User Management Engineer

MTCSE-MikroTik-Logo-آموزشگاه-تخصصی-کندو

MTCSE – MikroTik Certified Security Engineer

MTCNA-MikroTik-LOGOآموزشگاه-تخصصی-کندو

MikroTik MTC Pack

QoS-MikroTik-Logo-آموزشگاه-تخصصی-کندو.

کارگاه یکروزه (QoS) مدیریت پهنای باند در میکروتیک

MTCNA-MikroTik-LOGOآموزشگاه-تخصصی-کندو

کارگاه یکروزه Tunneling و VPN در میکروتیک