تقویم آموزشی سیسکو

🥳 امکان ثبت‌نام اقساطی برای تمامی دوره‌ها فعال شد!

300-620 DCACI
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA و مجازی سازی
از 3,920 تومان
تا 4,900 تومان
Cisco Dot1x Solutions and Implementation
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 3,040 تومان
تا 3,800 تومان
Old to New CCNA Concepts Learning Course
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA (کسانی که CCNAهای قبل از 301 -200 را گذرانده‌اند)
Cisco Network Documentation & LOM
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
از 1,960 تومان
تا 2,520 تومان
کارگاه Cisco Infrastructure Automation with Ansib...
مدت دوره: 16 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 3,040 تومان
تا 3,800 تومان
کارگاه Restconf/Netconf/Yang-Datamodel
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,440 تومان
تا 1,800 تومان
کمپ QOS
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
از 3,920 تومان
تا 4,900 تومان
کارگاه یکروزه سوییچینگ سیسکو و ACL های کاربردی
مدت دوره: 6 ساعت
پیش‌نیاز: گذراندن دوره CCNA و دانستن دستورات مربوط بهStatic Route ،TRUNK،VLAN و مفاهیم اولیه Wireless و Access
از 1,620 تومان
تا 1,620 تومان
زبان انگلیسی تخصصی شبکه و برنامه نویسی
مدت دوره: 20 ساعت
پیش‌نیاز: آشنایی در حد روخوانی
از 1,250 تومان
تا 1,250 تومان
کارگاه یکروزه راه اندازی شبکه
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,800 تومان
تا 1,800 تومان
Cisco Data Center Pack
مدت دوره: 130 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 12,640 تومان
تا 15,800 تومان
CCNA DevNet Associate 200-901
مدت دوره: 50 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 3,920 تومان
تا 4,900 تومان
Cisco SD-WAN
مدت دوره: 24 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP ENCOR 350-401 ،CCNP Enterprise – ENCOR & ENARSI
Cisco ISE
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
Network Programmability and Automation
مدت دوره: 40 ساعت
پیش‌نیاز: CCNP ENCOR 350-401
از 3,520 تومان
تا 4,400 تومان
کارگاه یکروزه VoIP در سیسکو
مدت دوره: 8 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 1,760 تومان
تا 2,200 تومان
CCNP Enterprise - ENCOR & ENARSI
مدت دوره: 130 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 7,800 تومان
تا 9,800 تومان
CCNP ENCOR 350-401
مدت دوره: 90 ساعت
پیش‌نیاز: CCNA 200-301
از 4,640 تومان
تا 5,800 تومان
CCNA 200-301
مدت دوره: 85 ساعت
پیش‌نیاز: +Network
از 4,200 تومان
تا 5,800 تومان