دوره های پایگاه داده (Database)

سمینار آشنایی با SQL Server High Availability 2022

2 ساعت

 Oracle SQL Workshop volume 1 & 2

40 ساعت

SQL Server 2022 Database Development (Implementation)

40 ساعت

SQL Server High Availability 2022

30 ساعت

Practical SQL Server Security

30 ساعت

SQL Server Integration Services (SSIS)

25 ساعت

SQL Server Advance

30 ساعت

SQL-Server-Design-Microsoft (آموزشگاه تخصصی کندو)

SQL Server 2022 Pack – Admin & Design

90 ساعت

0 کلاس سبد خرید
حساب کاربری من