کارگاه، سمینار و کمپ ها

+Network+ & Security

کارگاه یکروزه راه اندازی شبکه

کارگاه یکروزه Microsoft IIS & WebHosting

سمینار آشنایی با SQL Server High Availability 2022

کارگاه امنیت در لینوکس با رویکرد امن سازی

کمپ دو روزه Basic FLEXVPN

کارگاه Cisco Infrastructure Automation with Ansible

کارگاه Restconf/Netconf/Yang-Datamodel

کمپ QOS

سمینار آشنایی با Power BI

وبینار آشنایی با مرکز عملیات امنیت SOC Tier 1

کارگاه یکروزه VoIP در سیسکو