تماس با دپارتمان سازمانی

آقای مصطفی خداوردی (مدیر دپارتمان سازمانی)
تماس از تهران: 02143810310
تماس از شهرستان: 02192004381 داخلی 310
t.me/CANDOkhodaverdi
e-mail:[email protected]

آقای مجید عزیزپور (کارشناس مشاوره سازمان‌ها)
تماس از تهران: 02143810350
تماس از شهرستان: 02192004381 داخلی 350
t.me/CANDOazizpour
e-mail:[email protected]

آقای علیرضا شعبانی (کارشناس مشاوره سازمان‌ها)
تماس از تهران: 02143810320
تماس از شهرستان: 02192004381 داخلی 320
t.me/CANDOshabani
e-mail:[email protected]

آقای شقایق نوبان (کارشناس مشاوره سازمان‌ها)
تماس از تهران: 02143810380
تماس از شهرستان: 02192004381 داخلی 380
t.me/cando_noban
e-mail:[email protected]


شماره تماس های مستقیم واحد آموزش سازمانی :

02143813 برای تهران
02192004381 برای شهرستان‌ها

شماره فکس مستقیم واحد آموزش سازمانی :

02143810900 برای تهران
02192004381 برای شهرستان‌ها داخلی 900