مدیریت IT


سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS: ISO/IEC 27001:2022

Agile Project Management

ISMS: ISO 27001:2022 Foundation

ITIL4 Foundation

Web Design 2 – CSS & Bootstrap

Python Foundation Master Class

کارگاه توسعه فردی و آموزش مهارت های نرم برای بازارکار

COBIT5 Foundation

CCNA 200-301