دوره های آموزشی آموزشگاه مهندسی کندو

دسته بندی دوره
دسته بندی دوره

کارگاه یکروزه راه اندازی شبکه

سمینار آشنایی با SQL Server High Availability 2022

کارگاه امنیت در لینوکس با رویکرد امن سازی

سمینار آشنایی با مرکز عملیات امنیت SOC Tier 1

سمینار آشنایی با Power BI

کارگاه یکروزه VoIP در سیسکو

راهبری Microsoft Dynamics 365 (CRM)

کارگاه یکروزه همه چیز درباره CRM برای یک سازمان